سرور مجازی ابری آلمان (فالکنشتاین)

CX11-GF

1 هسته سی پیو
2 گیگ رم
20 گیگ هارد NVMe
20 ترابایت پهنای باند
پورت 10 گیگ

CPX11-GF

2 هسته سی پیو
2 گیگ رم
40 گیگ هارد NVMe
20 ترابایت پهنای باند
پورت 10 گیگ

CX21-GF

2 هسته سی پیو
4 گیگ رم
40 گیگ هارد NVMe
20 ترابایت پهنای باند
پورت 10 گیگ

CPX21-GF

3 هسته سی پیو
4 گیگ رم
80 گیگ هارد NVMe
20 ترابایت پهنای باند
پورت 10 گیگ

CX31-GF

2 هسته سی پیو
8 گیگ رم
80 گیگ هارد NVMe
20 ترابایت پهنای باند
پورت 10 گیگ

CPX31-GF

4 هسته سی پیو
8 گیگ رم
160 گیگ هارد NVMe
20 ترابایت پهنای باند
پورت 10 گیگ

CX41-GF

4 هسته سی پیو
16 گیگ رم
160 گیگ هارد NVMe
20 ترابایت پهنای باند
پورت 10 گیگ

CPX41-GF

8 هسته سی پیو
16 گیگ رم
240 گیگ هارد NVMe
20 ترابایت پهنای باند
پورت 10 گیگ

CX51-GF

8 هسته سی پیو
32 گیگ رم
240 گیگ هارد NVMe
20 ترابایت پهنای باند
پورت 10 گیگ

CPX51-GF

16 هسته سی پیو
32 گیگ رم
360 گیگ هارد NVMe
20 ترابایت پهنای باند
پورت 10 گیگ