در صورت مشاهده خطای زیر در Cpanel

Syntax error in -C/-c directive: Syntax error on line 2 of /etc/apache2/conf.modules.d/125_mod_cache.conf: Cannot load modules/mod_cache.so into server: /etc/apache2/modules/mod_cache.so: undefined symbol: ap_parse_strict_length Please try again.

دستور زیر را در ssh وارد کنید

mv /etc/apache2 /etc/apache2bk
mv /usr/local/apache /usr/local/apachebk
yum reinstall ea-apache* -y
/scripts/rebuildhttpdconf

و پس از انجام عملیات و در نهایت پیام ok به نشانه موفقیت آمیز بودن به شما نمایش می دهد.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟ 0 کاربر این را مفید یافتند (0 نظرات)