باسلام

برای حل مشکل ارور Resting root password در Virtualizor در هنگام ساخت سرورمجازی جدید کافیست دستورات زیر را اجرا نمایید:

yum install ntfs-3g ntfs-3g-system-compression ntfs-3g-devel ntfsprogs libguestfs-* -y

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟ 0 کاربر این را مفید یافتند (0 نظرات)