با سلام و احترام

در صورتی که سرور شما ایران باشد در هنگام نصب سی پنل با ارور زیر روبرو خواهید شد:

2018-12-25 13:37:23 479 ( INFO): The 'mysql-version' key is set to: 5.7.
The system was not able to ensure the availability of the “coreutils” package: (XID nznf2q) “/usr/bin/yum” reported error code “1” when it ended: http://repo.mysql.com/yum/mysql-connectors-community/el/6/x86_64/repodata/repomd.xml: [Errno -1] Error importing repomd.xml for mysql-connectors-community: Damaged repomd.xml file
Trying other mirror.
Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: mysql-connectors-community. Please verify its path and try again

در صورتی که با ارور فوق مواجه شده اید باید سیستم عامل سرور را مجددا نصب کنید و از دستورات زیر برای نصب سی پنل در ایران استفاده کنید . دستورات فوق سی پنل را بدون مشکل برای شما در سرور های ایران نصب خواهند کرد.

# yum install wget -y
# mkdir -p /root/cpanel_profile/
# echo 'mysql-version=10.3' > /root/cpanel_profile/cpanel.config
# cd /home
# systemctl disable NetworkManager
# systemctl stop NetworkManager
# wget -O latest http://httpupdate.cpanel.net/latest
# chmod +x latest
# sh latest

پارس سیف میزبانی ماندگار و درحال توسعه

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟ 0 کاربر این را مفید یافتند (1 نظرات)